Colofon

Landelijk Platform GGz
De website Zelfmanagement in de ggz is gemaakt binnen het project Zelfmanagement en herstel. Dit is een project van het Landelijk Platform GGz, de cliënten- en familiekoepel in ggz, dat wordt uitgevoerd binnen het Bestuurlijk Hoofdlijnen Akkoord GGZ. Zie voor meer informatie over het Landelijk Platform GGz en het project Zelfmanagement en herstel de website van het LPGGz.

Vragen?
Heb je vragen, tips of opmerkingen over de inhoud van de website? Stuur dan een mail naar: zelfmanagement@platformggz.nl

Disclaimer
Ondanks de zorg en aandacht die wij aan de inhoud van onze website(s) besteden, is het mogelijk dat de daarop gepubliceerde informatie onvolledig of niet juist (meer) is. Het LPGGz is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met de raadpleging van deze website(s). Via onze sites wordt toegang geboden tot sites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. Het LPGGz is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van die sites en/of informatiebronnen.

Privacybeleid
Persoonlijke gegevens worden door het LPGGz met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. Het LPGGz houdt zich daarbij aan alle toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Het LPGGz zal persoonlijke gegevens onder geen enkele voorwaarde ongevraagd aan derden 

Webdesign: Creative Data